همه دروس

آی دی اسم دوره مدت زمان زمان شروع
MD 004 مهنئسی صنایع ۴ Weeks ۱۳۹۵-۰۳-۱۰
MD 5 مهندسی الکترونیک ۴ Weeks ۱۳۹۵-۰۳-۰۹
MA-035 مهندسی برق ۱۸ months ۱۳۹۴-۰۵-۳۰
BA-039 مهندسی سیستم ۲ weeks ۱۳۹۳-۱۲-۲۰
MA-045 مهندسی شیمی ۸ Weeks ۱۳۹۴-۱۰-۰۴
BA-037 مهندسی کامپیوتر ۳ Weeks ۱۳۹۴-۰۵-۰۲
BA-038 مهندسی کشاورزی ۱ week ۱۳۹۴-۰۸-۰۹
WP 123 مهندسی مخابرات ۱ week ۱۳۹۵-۰۴-۰۶

دوره ها بر اساس طبقه بندی

آی دی اسم دوره مدت زمان زمان شروع
MA-035 مهندسی برق ۱۸ months ۱۳۹۴-۰۵-۳۰
MA-045 مهندسی شیمی ۸ Weeks ۱۳۹۴-۱۰-۰۴
BA-037 مهندسی کامپیوتر ۳ Weeks ۱۳۹۴-۰۵-۰۲
BA-038 مهندسی کشاورزی ۱ week ۱۳۹۴-۰۸-۰۹